طلاق

پایان قانونی یک ازدواج. بعد از طلاق، می توانید با فرد دیگری ازدواج کنید.

Divorce

Legal ending of a marriage. After a divorce, you can marry someone else.