شپش ناحیه تناسلی

انگل های (جانوران بسیار ریز) موجود در موهای زائد. شپش ها خون می مکند. شپش ناحیه تناسلی باعث خارش بسیار زیاد شده و مسری است.

Pubic lice

Parasites (very tiny animals) in the pubic hair. Pubic lice suck blood. Pubic lice cause a lot of itching and are very contagious.