شرم

احساس ترس یا پشیمانی وقتی فکر می کنید چیزی عجیب یا بدی گفته اید یا کار بدی کرده اید. برخی اوقات افراد در طول سکس احساس شرم می‌کنند. اگر اغلب چنین احساسی دارید ممکن است مشکلی داشته باشید.

Shame

The feeling of fear or regret when you think you experienced something weird or bad.