سیکل قاعدگی

تعداد روزهای بین اولین روز خونریزی ماهانه زن و اولین روز خونریزی ماهانه بعدی. یک سیکل قاعدگی تقریباً 28 روز طول میکشد اما ممکن است چند روز کوتاه تر یا طولانی تر باشد. تخمک گذاری در وسط سیکل قاعدگی انجام میشود.

Cycle

Number of days between the first day of a woman's menstrual period and the first day of the next period. A cycle is about 28 days, but can be a few days longer or shorter. Ovulation takes place about 14 days before the start of the next cycle.