سیکل

تعداد روزهای بین اولین عادت ماهانه زن و اولین روز عادت ماهانه بعدی. یک سیکل تقریباً 28 روز است، اما ممکن است چند روز کمتر یا بیشتر باشد. تخمک گذاری تقریباً 14 روز قبل از شروع سیکل بعدی آغاز می شود.

Cycle

Number of days between the first day of a woman's menstrual period and the first day of the next period. A cycle is about 28 days, but can be a few days longer or shorter. Ovulation takes place about 14 days before the start of the next cycle.