سکس مهبلی (واژنی)

سکس به همراه دخول در مهبل (واژن).

Vaginal sex

Sex with penetration of the vagina.