سوء استفاده جنسی

سوء استفاده جنسی عبارتند از اعمال جنسی با بچه ها و یا کسانی که تحت نظر ومراقبت قانونی قرار دارند. چنین اعمال جنسی می تواند همراه با تماس جنسی باشد، یا بدون تماس جنسی. منظور از تماس جنسی برای مثال دستمالی کردن و یا بوسیدن بچه می باشد. منظور ازسوء استفاده بدون تماس جنسی برای مثال می تواند آن باشد که مرد در جلوچشم بچه آلت تناسلی (ذکر) خود را دست بزند وبمالد. مجرمان مرد یا زن از قدرت و اقتدارشان برای ارضاء نیازهای جنسی خود به حساب دیگران سوء استفاده می کنند. سوء استفاده جنسی یک نوع خشونت است و در آلمان به عنوان جرم محسوب می گردد.

Sexual abuse

Sexual abuse includes sexual acts with children and protected adults with or without body contact. With body contact is, for example, touching or kissing a child. Without body contact, for example, an offender can touch and rub his own penis in front the child. The perpetrators use their power or authority to meet their own needs at the expense of others. Sexual abuse is a form of violence and considered a criminal offense in Germany.