سوءاستفاده جنسی

رفتار جنسی که سالم نیست. رفتار جنسی سالم مطابق با شرایط زیر است: هر دو طرف به انجام آن رضایت دارند و اجباری در آن نیست، هر دو مساوی هستند، سکس متناسب با موقعیت انجام می شود (مثلاً در جای مناسبی انجام می شود) و سن شریک ها نیز مهم است و در هر دو طرف احساس خوبی ایجاد می کند. در سوءاستفاده جنسی، یکی از این شرایط وجود ندارد.

Sexually abusive behaviour

Sexual behaviour that is not healthy. Healthy sexual behaviour complies with the following conditions: both partners give consent to it and are not coerced (forced), they are equal, sex is suited to the circumstances (for example, it happens in an appropriate place) and the age of the partners, and gives both people a good feeling. In the case of sexually abusive behaviour, one of these conditions is not met.