رفتار همراه با سوءاستفاده جنسی

رفتار جنسی که سالم نیست. رفتار جنسی سالم مطابق با شرایط زیر است: هر دو شریک (پارتنر) با انجام آن موافقند و بر آنها اعمال زور نمیشود (اجباری نیست)، هر دو دارای ارزش برابرند، سکس متناسب با موقعیت (مثلاً در جای مناسبی انجام می شود) و همچنین سن دو طرف انجام میشود و در هر دو طرف، حس خوبی ایجاد می کند. در رفتار همراه با سوءاستفاده جنسی، یکی از این شرایط وجود ندارد.

Sexually abusive behaviour

Sexual behaviour that is not healthy. Healthy sexual behaviour complies with the following conditions: both partners give consent to it and are not coerced (forced), they are equal, sex is suited to the circumstances (for example, it happens in an appropriate place) and the age of the partners, and gives both people a good feeling. In the case of sexually abusive behaviour, one of these conditions is not met.