سقط جنین غیر عمد

وقتی زنی زایمان می کند و جنین به اندازه ای رشد نکرده است که بتواند در خارج از رحم زندگی کند، جنین سقط می شود. یعنی جنین می میرد. اغلب هیچ کس علت مرگ جنین را نمی داند. در سقط جنین غیرعمد، جنین نسبت به حالت مرده زایی رشد کمتری داشته است.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.