سقط ناخواسته جنین

گاهی به دلیل بروز مشکلاتی در هنگام باروری یا لانه گزینی، حاملگی به پایان میرسد چون چنین قدرت ادامه حیات را ندارد. در این صورت رویان میمیرد. اغلب هیچ کس علت مرگ جنین را نمیداند. جنین در صورت سقط ناخواسته، نسبت به حالت مرده زایی (فوت جنین در داخل رحم) رشد کمتری داشته است.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.