سزارین

وقتی زن بارداری نتواند به صورت طبیعی زایمان کند یک عمل جراجی روی وی انجام می شود. دکتر برای به دنیا آوردن کودک، برشی در شکم مادر ایجاد می کند.

Caesarean section

A surgical operation performed when a pregnant woman cannot have a natural delivery. The doctor makes an incision in the mother's belly to deliver the baby.