سزارین

یک عمل جراحی که در صورتی انجام میشود که زن بارداری نتواند به طور طبیعی زایمان کند. دکتر برای به دنیا آوردن کودک، برشی در شکم مادر ایجاد می کند.

Caesarean section

A surgical operation performed when a pregnant woman cannot have a natural delivery. The doctor makes an incision in the mother's belly to deliver the baby.