زنجیر مسی

زنجیر مسی یک وسیله جلوگیری از باردارشدن است.  پزشک زنان این را در رحم جایگزین می نماید. زنجیر مسی حدود پنج سال در رحم می ماند. پس از این مدت باید تعویض گردد. زنجیر مسی متشکل است از چهار یا شش قطعه مسی. پزشک زنان تصمیم می گیرد چه اندازه برای شما مناسب است. زنجیر مسی به اندازه فنر مسی مطمئن می باشد.

زنجیر مسی یک وسیله جلوگیری از باردارشدن است.  پزشک زنان این را در رحم جایگزین می نماید. زنجیر مسی حدود پنج سال در رحم می ماند. پس از این مدت باید تعویض گردد. زنجیر مسی متشکل است از چهار یا شش قطعه مسی. پزشک زنان تصمیم می گیرد چه اندازه برای شما مناسب است. زنجیر مسی به اندازه فنر مسی مطمئن می باشد.

Copper Coil

The copper coil is a contraceptive method. A gynaecologist inserts it into the uterus. The copper coil can remain in the uterus for about five years. Afterwards it has to be replaced. The copper coil has four or six links of copper.

The gynaecologist will decide which size fits. The copper coil is approximately as safe as the copper IUD.

Copper is not a hormone. Copper changes the mucus in the uterus. Then the sperm cannot enter the uterus. They are also slower. The copper in the uterus will also prevent the egg cell from implanting. The copper coil does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.