دهانه رحم

دهانه رحم مجرای ورودی به رحم است و در ابتدای گردن رحم قراردارد. دهانه رحم خیلی نرم ودارای ورودی کوچکی است. انقباضات رحمی (درد زایمان) باعث باز شدن دهانه رحم میشود تا نوزاد بتواند از طریق مهبل (واژن) به دنیا بیاید.

Cervical canal

The cervical canal is the entrance to the uterus at the beginning of the cervix. The cervical canal is quite soft and has a small opening. The contractions during birth open the cervical canal, so that the baby can be born through the vagina.