دفترچه هویت زمان بارداری زن (پاس مادر)

پاس مادریک سند یا مدرک است.  زن های باردار هنگام اوّلین معاینه زودهنگام تشخیص بارداری، پاس مادررا دریافت می دارند. پزشک یا ماما همه نقاط مربوط چگونگی ایام حاملگی را مرتب در پاس مادر یادداشت می کند و نتیجه آزمایشات را درآن می نویسد. خیلی مهم است که زن های باردار همیشه پاس مادر خودرا به همراه داشته باشند. باداشتن این پاس همواره، در حالت ضروری اطلاعات مهم را با خود خواهیدداشت.

Maternal health passport

The maternal health passport is a document. Pregnant women receive the maternal health passport at the first early detection examination. The doctor or the midwife regularly writes all the important information about the pregnancy and the results of the preventive examinations in the maternal health passport. It is important that pregnant women always carry their maternal health passport with them. Then in an emergency, they have all the important information they need.