درد زایمان

مرحله قبل از زایمان. در طول درد زایمان، انقباضاتی در خانم ها ایجاد می شود و گردن رحم (گردن رحم) کاملاً باز می شود. وقتی دهانه به اندازه کافی باز شد، نوزاد متولد می شود.

Labour

Process before delivery. During labour a woman has contractions and the entrance to the uterus (cervix) opens up. When the entrance is large enough, the baby can be born.