داوطلبانه

اگر کاری را داوطلبانه انجام دهید، در این صورت این کار را انجام میدهید، چون خودتان مایل به این کار هستید.

Voluntarily

If you do something voluntarily, you do it because you want it yourself.