خیانت

داشتن رابطه جنسی با افراد دیگر بر خلاف توافقی که با شریک خود کرده اید. خیانت در هر رابطه ای تعریف متفاوت دارد. هر زوج خود تصمیم می گیرد که چه رابطه ای ممکن و چه رابطه ای غیر ممکن است.

Infidelity

Having sexual contact with others contrary to the agreement you have with your partner. Infidelity is defined differently in every relationship. Every couple decides which contacts are possible and which are not.