خشونت شریک (پارتنر)

وقتی به عنوان مثال کسی شریک (پارتنر) خود را مجروح کند، او را تحقیر کند یا در مورد او  سهل انگاری کند و او را ندیده بگیرد، یا آنکه شریک (پارتنر) خود را مجبور به رابطه جنسی کند.

Partner violence

When, for example, somebody hurts, humiliates or neglects his or her partner or coerces his/her partner into having sex.