خشونت شریک

وقتی فردی به شریک خود آسیب برساند، او را تحقیر کرده یا در مورد او غفلت کند یا او را مجبور به رابطه جنسی کند.

Partner violence

When, for example, somebody hurts, humiliates or neglects his or her partner or coerces his/her partner into having sex.