ختنه ( ناقص کردن) آلت جنسی زن

ناقص کردن دستگاه تناسلی زن،  گاهی ختنه کردن نیز نامیده می شود. برای این کار کلیتوریس (چوچوله) را بریده و دورمی کنند، گاهی نیز پوست لبه های داخلی واژن رامی برند. در بعضی مواقع پوست لبه های واژن را به هم می دوزند. در این حالت دختر ها و یا زن ها فقط سوراخ کوچکی دارند که از آنجا ترشحات واژن بتواند خارج گردد. ختنه کردن اغلب منجر به التهاب و خونریزی می گردد. بسیاری از زنان پس از ختنه شدن احساس جنسی کمتری دارند و هنگام همخوابی (سکس) درد حس می کنند. در اثر حتنه کردن سلامتی نیز بعد ها مواجه با صدمات می گردد.ناقص کردن دستگاه تناسلی زن (حتنه زن) در اروپا از نظر قانون ممنوع است.

Female genital mutilation

Female genital mutilation is also sometimes called circumcision. The clitoris is removed, and sometimes also parts of the inner labia. Sometimes the labia are also sewn together. Afterwards, the girls and women only have a small opening from the vagina for excretions. Often the women and girls experience inflammation and also bleeding after circumcision. Many circumcised women feel less pleasure and have pain during sex. The circumcision also causes health problems later on. Female genital mutilation is forbidden by law in Europe.