خارش

احساس خارش در پوست. این احساس شما را وادار به خاراندن پوست می کند.

Itching

An itchy feeling on the skin. It makes you want to scratch yourself.