حقوق جنسی

حقوق هر انسانی در مورد شکل بخشیدن خودمختارانه به میل جنسی خود.  به عنوان مثال حق انتخاب شریک (پارتنر)، حق تصمیم گیری در خصوص داشتن یا نداشتن سکس، حق دریافت اطلاعات درباره میل جنسی و غیره.

Sexual rights

A person's rights to determine his/her own sexuality. For example: the right to choose a partner, the right to decide whether or not you want to have sex, the right to get information about sexuality, etc.