حقوق جنسی

حقوق هر انسانی در خصوص تجربه یا زندگی جنسی خود. به عنوان مثال: حق انتخاب یک شریک، حق تصمیم گیری در خصوص داشتن یا نداشتن رابطه سکسی، حق دریافت اطلاعات درباره تمایلات سکسی.

Sexual rights

A person's rights to determine his/her own sexuality. For example: the right to choose a partner, the right to decide whether or not you want to have sex, the right to get information about sexuality, etc.