حقوق تولید مثل

این حقوق عبارت است از حق انسان که خود بتواند تصمیم بگیرد که آیا می خواهد بچه دار شود، چه زمانی وبا کدام شخصی و چند تا بچه داشته باشد. این حق همینطورشامل دسترسی داشتن به اطلاعات در باره روش های مؤثر برنامه ریزی خانواده می باشد. علاوه برآن زن های حامله حق دارند دردوران بارداری از مراقبت پزشکی بهرمند گردند.

Reproductive Rights

The rights of people to decide whether, when, with whom and how many children they want to have. This also includes the right to receive information on and access to effective methods of family planning. Pregnant women also have the right to medical care during pregnancy.