جوش

تورم روی پوست. جوش دارای هسته نرمی است که مایع زرد رنگی (چرک) داخل آن را پر کرده است. این نوع جوش بر اثر عفونت ایجاد می شود.

Sore

Bulge on the skin. A sore has a soft core with yellowish liquid (pus) inside. It is caused by an infection.