جنس / جنس اجتماعی

هر انسانی دارای یک جنس بیولژی است و یک جنس اجتماعی. جنس اجتماعی عبارت است ازنقش یک انسان در اجتماع که به خاطرجنس بیولژی به او نسبت می دهند یا تعلق می گیرد. این ها توانایی، وظایف و هویت یک شخص هستند. در اجتماع برای مثال تصورات مختلف وجوددارد که یک زن ویا یک مرد چگونه باید باشد. اگر جنس تغییر یابد، تصورات نیزتغییر می یابند.

Gender

Everyone has a biological sex and a gender. Gender is the role assigned to a person in society because of his or her biological sex. These are a person’s abilities, tasks and their identity. In various societies, for example, there are different ideas about how a man or a woman should be. When a society changes, these ideas also change.