جلوگیری

یعنی روش های جلوگیری از بارداری. کاندوم و قرص های ضد بارداری نمونه هایی از روش های جلوگیری از بارداری هستند.

Contraception

Means and methods of preventing pregnancy. Condoms and the contraceptive pill are examples of methods of contraception.