جفت

اندامی که به همراه جنین در رحم هنگام بارداری زن رشد می کند. مواد غذایی از طریق جفت از مادر به جنین منتقل می شود و مواد زائد جنین از همین طریق به مادرش باز می گردد. جفت و جنین از طریق بند ناف به یکدیگر متصلند. جفت 10 تا 30 دقیقه پس از زایمان. از بدن مادر خارج می شود.

Placenta

Organ which grows alongside the foetus in the uterus when a woman is pregnant. Nutrients are transported from the mother to the foetus through the placenta, and the foetus's waste products are returned to the mother. The placenta and the foetus are connected to each other via the umbilical cord. The placenta leaves the mother's body 10 to 30 minutes after delivery.