جرأت

روی پاهای خود ایستادن و در عین حال احترام گذاشتن به دیگران و در صورت بروز مشکل درخواست کمک کردن.

Assertiveness

Standing up for yourself.