تست STI

معاینه ای برای بررسی وجود عفونت های قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی (STI) در فرد. دکتر سؤالاتی از بیمار می پرسد و سپس اندام های جنسی، دهان و برخی اوقات مقعد را معاینه می کند. دکتر از محل عفونت نمونه برداری می کند، آزمایش خون یا آزمایش ادرار می گیرد. و همه این نمونه ها را برای بررسی بیشتر به آزمایشگاهی می فرستد.

STI test

Examination to check if someone has sexually transmitted infections (STIs). The doctor asks questions and examines the sexual organs, mouth and sometimes the anus. The doctor takes a swab of the places that may be infected, takes blood or asks the person to urinate into a jar. The doctor sends all samples to a lab for further examination.