تست بارداری

تستی برای تشخیص بارداری در زن. یک نوع تست بارداری، نوار کوچکی است که در نمونه ای از ادار قرار می دهید. سپس از روی تست می توانید تشخیص دهید باردار هستید یا خیر. می توانید تست بارداری را از هر داروخانه یا سوپرمارکتی خریداری کنید. دکتر یا متخصص زنان نیز می تواند با آزمایش خون تست بارداری را انجام دهد.

Pregnancy test

A test to check if a woman is pregnant. The test often consists of a small stick which you dip into some urine. The test then shows whether or not you are pregnant. You can buy a pregnancy test at a drugstore, pharmacy or supermarket. A doctor or gynaecologist can also carry out a pregnancy test by taking blood.