تست اسمیر

نمونه از مایع درون گردنه رحم. دکتر با یک برس کوچک تست اسمیر را انجام می دهد. و آن را برای بررسی به آزمایشگاه می فرستد. از اسمیر برای شناسایی بیماری هایی همچون سرطان گردن رحم یا عفونت های قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی استفاده می شود.

Smear test

A sample of fluid taken from the cervix. The doctor takes a Pap test with a small brush. The doctor sends the smear to a lab for examination. The Pap test is used to detect diseases such as cervical cancer or sexually transmitted infections (STIs).