تزریق جلوگیری از بارداری

تزریق هورمون در بازو یا کفل های باسن برای جلوگیری از بارداری (یکی از روش های جلوگیری). بعد از تزریق زن به مدت سه ماه نمی تواند باردار شود. پرستار، دکتر یا متخصص زنان تزریق را انجام می دهد.

Contraceptive injection

Injection of a hormone into the arm or buttock to prevent pregnancy (a method of contraception). After the injection a woman cannot get pregnant for the next 3 months. A nurse, doctor or gynaecologist gives the injection.