تریکوموناس

عفونت قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی که توسط انگل (یک جانور بسیار کوچک) ایجاد می شود. تریکوموناس اغلب باعث ایجاد درد هنگام دفع ادرار می شود. کاندوم از بدن در مقابل تریکوموناس محافظت می کند. تریکوموناس با استفاده از آنتی بیوتیک قابل درمان است.

Trichomonas

Sexually transmitted infection (STI) caused by a parasite (very tiny animal). Trichomoniasis often causes pain when you urinate. A condom protects against trichomoniasis. Trichomoniasis can be cured with antibiotics.