ترشحات

مایعاتی که از بدن خارج می شود، مانند مایعات مهبل، آلت تناسلی مرد، مقعد. برخی اوقات میزان ترشحات شما زیاد است یا ترشحات با بوی نامطبوع همراه هستند. ممکن است این به دلیل عفونت باشد.

Discharge

Fluid leaving the body, for example: from the vagina, penis, anus. Sometimes you have lots of discharge or discharge with an unpleasant smell. This can be caused by an infection.