ترشح مهبلی (واژنی)

مایع بیرنگ یا سفیدی که از مهبل (واژن) خارج می شود که طبیعی است. این مایع از خشک شدن مهبل جلوگیری میکند. همچنین از مهبل در برابر عفونتها محافظت می کند. زنان در طول روزهای باروری سیکل قاعدگی خود و در دورن بارداری، ترشحات سفید بیشتری دارند.

Vaginal discharge

Colourless or white fluid from the vagina. This is normal. The fluid prevents the vagina from drying out. It also protects against infections. Woman have more white discharge during the fertile days of their cycle and during pregnancy.