تجاوز

اعمال زور برای مجبور کردن شخصی به داشتن تماس سکسی به همراه دخول. تجاوز ممنوعیت قانونی دارد.

Rape

Coercing someone into having sexual contact with penetration. Rape is forbidden by law.