تبخال

عفونتی که توسط ویروس ایجاد می شود. نشانه های تبخال، تاول هایی است که روی یا در اطراف اندام های تناسلی، مقعد یا دهان ظاهر می شوند. این تاول ها معمولاً به طور همزمان محو می شوند. ویروس در بدن باقی می ماند بنابراین ممکن است بعداً تاول بیشتری ایجاد شود. تبخال عفونتی است که از طریق آمیزش جنسی قابل انتقال و بسیار مسری است.

Herpes

Infection caused by a virus. The symptoms of herpes are blisters on or around the sexual organs, anus or mouth. These blisters usually disappear spontaneously. The virus stays in the body, so more blisters may appear later. Herpes is a sexually transmitted infection (STI) and is very contagious.