تاریخ انقضا

آخرین روزی که می توان محصولی را استفاده کرد. پس از این روز، محصول دیگر قابل استفاده نیست.

Expiry date

Last day on which a product may be used. After this day, the product may no longer be effective.