بیهوشی

بیهوشی باعث میشود که هنگام عمل جراحی، درد حس نشود. بیهوشی، بی حسی نیز نامیده میشود. دکتر بیهوشی برای بی حس کردن،  داروهای مختلفی بکار میبرد. بیهوشی ممکن است در یک عضو از بدن (موضعی) باشد یا در قسمتی از بدن (بیهوشی ناحیه ای)، یا این که برای کل بدن (بیهوشی عمومی) باشد. بیمار فقط در صورت بیهوشی عمومی، هشیار نخواهد بود.

Anaesthesia

Anaesthesia prevents pain during surgery. The anaesthesiologist uses various drugs for anaesthesia. Individual places (local anaesthetic) or areas (regional anaesthesia) on the body or even the whole body can be anesthetized (general anaesthesia). Only in the case of general anaesthesia is the patient's awareness anesthetized.