بیهوشی

بیهوشی (نارکوز) مانع از درد زایمان می گردد. این عمل نیز بی حس کردن نامیده می شود. دکتر بیهوشی (زن / مرد) برای بی حس کردن،  دارو های مختلف بکار می برد. بیهوشی می تواند برای قسمت های مختلف بدن (موضعی) باشد یا در بخشی از بدن (بیهوشی بخشی) یا این که برای تمام بدن (تمام بیهوشی) باشد. تنها هنگام بیهوشی کامل (تمام بیهوشی) بیمار (زن / مرد) هشیار نیست.

Anaesthesia

Anaesthesia prevents pain during surgery. The anaesthesiologist uses various drugs for anaesthesia. Individual places (local anaesthetic) or areas (regional anaesthesia) on the body or even the whole body can be anesthetized (general anaesthesia). Only in the case of general anaesthesia is the patient's awareness anesthetized.