بینا جنسی

یک انسان بیناجنس است که در بدنش دارای صفاتی باشند که به طور وضوح نشان ندهند که او مرد است یا زن.

Intersexuality

A person is intersexual when he or she has physical characteristics that are not all clearly male or female.