بوسه فرانسوی

بوسه ای که با دهان باز انجام می شود. زبان های طرفین رابطه همدیگر را لمس کرده و اطراف هم حرکت می کنند.

French kiss

A kiss done with an open mouth. The partners' tongues touch and move around each other.