باکتری

ارگانیسم زنده کوچکی که در صورت ورود به بدن شما می تواند باعث بیماری شما شود. جمع: باکتری ها.

Bacterium

Small organism that can make you sick when it enters your body. Plural: bacteria.