بزاق

آب تولید شده در دهان.

Saliva

Fluid produced in your mouth.