برنامه ریزی در مورد خانواده

وقتی برای خانواده تان برنامه ریزی می کنید، در مورد زمان بارداری و تعداد بچه ها تصمیم گیری می کنید. تصمیم آزادانه برای این موارد حق هر انسانی است. هنگام برنامه ریزی برای خانواده خود، می توانید در مورد استفاده از روش جلوگیری تصمیم بگیرید.

Family planning

When you plan your family, you decide whether, when and how many children you want to have. Deciding these things freely is a human right. You may decide to use a method of contraception when you plan your family.