تنظیم خانواده

هنگام برنامه ریزی و تنظیم خانواده، در مورد  زمان بچه دار شدن و تعداد فرزندان تصمیم میگیرید. آزادی تصمیم گیری در این مورد یکی از حقوق بشر است. هنگام برنامه ریزی و تنظیم خانواده میتوانید در باره روش جلوگیری از حاملگی تصمیم بگیرید.

Family planning

When you plan your family, you decide whether, when and how many children you want to have. Deciding these things freely is a human right. You may decide to use a method of contraception when you plan your family.