برابری

این عقیده که همه افراد برابرند و باید رفتاری برابر با آنها داشت. به عنوان مثال، بیماران، همجنس بازان یا افرادی که رنگ پوست متفاوتی دارند همه با هم برابرند. قانون از برابری حمایت می کند.

Equality

The idea that all people are equal and have to be treated as such. For example, people who are sick, homosexual or who have another skin colour are all equal. Equality is protected by the law.