تاول

برآمدگی روی پوست که پر از مایع با رنگ شفاف است.

Blister

Small, bubble-like bulge on the skin that is filled with clear-coloured fluid.