بارداری

زمانی که مادر تولد فرزندش را انتظار می کشد. بارداری با لقاح تخمک توسط سلول اسپرم آغاز می شود. بارداری 9 ماه طول می کشد.

Pregnancy

The time from the first day of the most recent menstrual period until the birth of the child. A pregnancy lasts approximately 40 weeks or 288 days.