بارداری برنامه‌ریزی نشده

وقتی زنی باردار است و برای بارداری برنامه ای نداشته است. در این شرایط زن می تواند تصمیم بگیرد به بارداری ادامه دهد یا تسلیم فرزندخواندگی شود. همچنین می تواند جنین را سقط کند.

Unwanted pregnancy

When a woman is pregnant and did not plan to get pregnant. The woman can decide to continue the pregnancy and keep the baby, or give it up for adoption. She can also choose to have an abortion.