ایمپلنت جلوگیری

روشی برای جلوگیری از بارداری (یکی از روش های جلوگیری). ایمپلنت جلوگیری و شبیه یک میله است. دکتر ایمپلنت را در زیر پوست قسمت بالای دست زن قرار می دهد. یک ایمپلنت هورمون به مدت 3 سال قابل استفاده است.

Contraceptive implant

A way of preventing pregnancy (a method of contraception). The contraceptive implant is small and shaped like a stick. The doctor puts the implant under the skin of the woman's upper arm. The contraceptive implant remains effective for 3 years.