انگشت زدن

تحریک جنسی فردی با وارد کردن یک یا دو انگشت در مهبل یا مقعد. یا نوازش لبه های مهبل و کلیتوریس با یک انگشت.

To finger

To stimulate someone sexually by inserting one or more fingers in the vagina or anus. Or to caress the labia and clitoris with a finger.