انزال

وقتی مردی به ارگاسم می رسد، منی از آلت تناسلی او به صورت قطره ای یا با فشار خارج می شود.

Ejaculation

When a man has an orgasm and semen shoots out of or drips from his penis.