انتقال خون

درمانی که طی آن از فرد دیگری خون دریافت می کنید. خون از طریق یک سیاهرگ به دست منتقل می شود.

Blood transfusion

Treatment in which you receive blood from someone else. The blood is given through a vein in the arm.